گروه زبان و ادبیات فارسی  
 
 
 
سرکار خانم نقی زاده
روزهای کاری:   شنبه ،یکشنبه،دوشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم  رخشانی
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه