کادر اجرایی واداری  
 
 
 
 
 
معاونان آموزشی:
 
معاون پایه یازدهم تجربی : 
 
سرکارخانم علوی
 
 
 
معاون پایه دوازدهم ریاضی: 
 
سرکار خانم جعفری
 
 
 
معاون پایه دهم و یازدهم تجربی :
 
سرکار خانم آقایی
 
 
 
معاون پایه دهم و یازدهم ریاضی  :
 
سرکار خانم راحتی
 
 
 
 
 
 
 
 
معاونان اجرایی:
 
سرکارخانم ابوالی
 
 
 
سرکارخانم سیدنور
 
 
معاون فناوری آموزشی و هوشمندسازی:
 
سرکارخانم آذربایجانی