گروه جغرافیا و زمین شناسی  
 
 
 
 
سرکار خانم قندشکن
روزهای کاری:  یکشنبه ، دوشنبه ،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم رمضان زاده
روزهای کاری: شنبه ، دو شنبه،چهارشنبه