گروه زبان خارجه  
 
 
 
 
سرکار خانم تقوی
روزهای کاری:   شنبه،دوشنبه،چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم شریفان
روزهای کاری:    سه شنبه