گروه ریاضی  
 
 
 
سرکار خانم روح بخش
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم فریدون پور
روزهای کاری:   شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم فرداد
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
 
 
 
سرکار خانم ذوالقدر
روزهای کاری:   دو شنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
سرکار خانم بختیاری
روزهای کاری:   شنبه ،یک شنبه ،سه شنبه
 
 
 
سرکار خانم خان محمدی
روزهای کاری:   شنبه ،یک شنبه  ، سه شنبه، چهارشنبه