گروه فیزیک  
 
 
 
 
سرکار خانم توکل
روزهای کاری:   شنبه ، دو شنبه ،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم همایونفر
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم عروجی
روزهای کاری:    یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه ،چهارشنبه
 
 
 
 
سرکار خانم جوانشیری
روزهای کاری:   شنبه ،یکشنبه ،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم شریفی
روزهای کاری:  شنبه،یک شنبه ،سه شنبه