گروه جامعه شناسی وتاریخ  
 
 
 
 
 
سرکار خانم آقایی
روزهای کاری:   شنبه ،دو شنبه ، سه شنبه
کلاس ها    :    201 - 301 -302- 303 -304 - 305 - 306 - 307