گروه شیمی  
 
 

سرکار خانم پناهی
روزهای کاری:   شنبه  ،یکشنبه، دو شنبه،سه شنبه
 
 
 
سرکار خانم موسوی
روزهای کاری:   شنبه  ، یکشنبه ،سه شنبه
 
 
 
 
سرکار خانم زمان خانی
روزهای کاری:   شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه
 
 
سرکار خانم پاک
روزهای کاری:   شنبه  ، دو شنبه،سه شنبه
 
 

سرکار خانم معاف
روزهای کاری:   یک شنبه ، دو شنبه ، سه شنبه،چهارشنبه